به رضایت اعلی‌حضرت

به رضایت اعلی‌حضرت/علیاحضرت (یا به خواست پادشاه/ملکه) (به انگلیسی: At His/Her Majesty's pleasure) یک لفظ فنی حقوقی است که بر اساس این مفهوم است که همه اقتدار مشروع دولت از تاج نشات می‌گیرد. این لفظ که منشاءش پادشاهی متحد است، اکنون در همه قلمروی همسود به کار می‌رود.

خدمت به تاجویرایش

به افرادی که توسط پادشاه یا ملکه برای خدمت به تاج منصوب می‌شوند و هیچ محدودیت زمانی برای تصدی منصبشان ندارد، مانند فرمانداران کل و وزرای تاج، گفته می‌شود به رضایت اعلی‌حضرت/علیاحضرت خدمت می‌کنند. در کانادا فرمانداران کل توسط نماینده فدرال پادشاه یا ملکه کانادا، فرماندار کل، منصوب می‌شوند؛ بنابراین طبق لایحه قانون اساسی ۱۸۶۷ گفته می‌شود آنان منصبشان را «به رضایت فرماندار کل» در اختیار دارند.

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/At_Her_Majesty%27s_pleasure