بو

چیزی که از اجسام در هوا متساعد شده و با بینی تشخیص داده شود

رایحه یا عطر را که توسط یک یا چند ترکیب شیمیایی فرار ایجاد می‌شود را بو می‌گویند و به‌طور کلی دارای غلظت بسیار کم است، که انسان‌ها یا حیوانات دیگر توسط حس بویایی حس می‌کنند. بو نیز به‌طور معمول به نام بوی خوشایند و ناخوشایند تقسیم‌بندی می‌شود.

منابع

ویرایش