باز کردن منو اصلی

بوسه فرانسوی به بوسه‌ای که در آن زبان بوسه کننده زبان یا لب شخص دیگر را لمس می‌کند گفته می‌شود.

بوسه فرانسوی همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: