بیشترین تغییرات روزانه در شاخص میانگین داو جونز

این فهرستی از بیشترین تغییرات روزانه از شاخص داو جونز در طول تاریخ آن از هنگام گشایش است.

بیشترین تغییرات روزانهویرایش

بیشترین درصد افزایش روزانه
رده         تاریخ     پایان مقدار تغییر % تغییر
۱ 1933-03-15 ۶۲٫۱۰ +۸٫۲۶ +۱۵٫۳۴
۲ ۱۹۳۱-۱۰-۰۶ ۹۹٫۳۴ +۱۲٫۸۶ +۱۴٫۸۷
۳ ۱۹۲۹-۱۰-۳۰ ۲۵۸٫۴۷ +۲۸٫۴۰ +۱۲٫۳۴
۴ ۱۹۳۲-۰۹-۲۱ ۷۵٫۱۶ +۷٫۶۷ +۱۱٫۳۶
۵ ۲۰۰۸-۱۰-۱۳ ۹٬۳۸۷٫۶۱ +۹۳۶٫۴۲ +۱۱٫۰۸
۶ ۲۰۰۸-۱۰-۲۸ ۹٬۰۶۵٫۱۲ +۸۸۹٫۳۵ +۱۰٫۸۸
۷ ۱۹۸۷-۱۰-۲۱ ۲٬۰۲۷٫۸۵ +۱۸۶٫۸۴ +۱۰٫۱۵
۸ ۱۹۳۲-۰۸-۰۳ ۵۸٫۲۲ +۵٫۰۶ +۹٫۵۲
۹ ۱۹۳۲-۰۲-۱۱ ۷۸٫۶۰ +۶٫۸۰ +۹٫۴۷
۱۰ ۱۹۲۹-۱۱-۱۴ ۲۱۷٫۲۸ +۱۸٫۵۹ +۹٫۳۶
۱۱ ۱۹۳۱-۱۲-۱۸ ۸۰٫۶۹ +۶٫۹۰ +۹٫۳۵
۱۲ ۱۹۳۲-۰۲-۱۳ ۸۵٫۸۲ +۷٫۲۲ +۹٫۱۹
۱۳ ۱۹۳۲-۰۵-۰۶ ۵۹٫۰۱ +۴٫۹۱ +۹٫۰۸
۱۴ ۱۹۳۳-۰۴-۱۹ ۶۸٫۳۱ +۵٫۶۶ +۹٫۰۳
۱۵ ۱۹۳۱-۱۰-۰۸ ۱۰۵٫۷۹ +۸٫۴۷ +۸٫۷۰
۱۶ ۱۹۳۲-۰۶-۱۰ ۴۸٫۹۴ +۳٫۶۲ +۷٫۹۹
۱۷ ۱۹۳۹-۰۹-۰۵ ۱۴۸٫۱۲ +۱۰٫۰۳ +۷٫۲۶
۱۸ ۱۹۳۱-۰۶-۰۳ ۱۳۰٫۳۷ +۸٫۶۷ +۷٫۱۲
۱۹ ۱۹۳۲-۰۱-۰۶ ۷۶٫۳۱ +۵٫۰۷ +۷٫۱۲
۲۰ ۲۰۰۹-۰۳-۲۳ ۷٬۷۷۵٫۸۶ +۴۹۷٫۴۸ +۶٫۸۴
بیشترین درصد سقوط روزانه
رده         تاریخ     پایان مقدار تغییر % تغییر
۱ 1987-10-19 ۱٬۷۳۸٫۷۴ −۵۰۸٫۰۰ −۲۲٫۶۱
۲ 1929-10-28 ۲۶۰٫۶۴ −۳۸٫۳۳ −۱۲٫۸۲
۳ ۱۹۲۹-۱۰-۲۹ ۲۳۰٫۰۷ −۳۰٫۵۷ −۱۱٫۷۳
۴ ۱۹۲۹-۱۱-۰۶ ۲۳۲٫۱۳ −۲۵٫۵۵ −۹٫۹۲
۵ ۱۸۹۹-۱۲-۱۸ ۵۸٫۲۷ −۵٫۵۷ −۸٫۷۲
۶ ۱۹۳۲-۰۸-۱۲ ۶۳٫۱۱ −۵٫۷۹ −۸٫۴۰
۷ ۱۹۰۷-۰۳-۱۴ ۷۶٫۲۳ −۶٫۸۹ −۸٫۲۹
۸ ۱۹۸۷-۱۰-۲۶ ۱٬۷۹۳٫۹۳ −۱۵۶٫۸۳ −۸٫۰۴
۹ ۲۰۰۸-۱۰-۱۵ ۸٬۵۷۷٫۹۱ −۷۳۳٫۰۸ −۷٫۸۷
۱۰ ۱۹۳۳-۰۷-۲۱ ۸۸٫۷۱ −۷٫۵۵ −۷٫۸۴
۱۱ ۱۹۳۷-۱۰-۱۸ ۱۲۵٫۷۳ −۱۰٫۵۷ −۷٫۷۵
۱۲ ۲۰۰۸-۱۲-۰۱ ۸٬۱۴۹٫۰۹ −۶۷۹٫۹۵ −۷٫۷۰
۱۳ ۲۰۰۸-۱۰-۰۹ ۸٬۵۷۹٫۱۹ −۶۷۸٫۹۱ −۷٫۳۳
۱۴ ۱۹۱۷-۰۲-۰۱ ۸۸٫۵۲ −۶٫۹۱ −۷٫۲۴
۱۵ ۱۹۹۷-۱۰-۲۷ ۷٬۱۶۱٫۱۵ −۵۵۴٫۲۶ −۷٫۱۸
۱۶ ۱۹۳۲-۱۰-۰۵ ۶۶٫۰۷ −۵٫۰۹ −۷٫۱۵
۱۷ ۲۰۰۱-۰۹-۱۷ ۸٬۹۲۰٫۷۰ −۶۸۴٫۸۱ −۷٫۱۳
۱۸ ۱۹۳۱-۰۹-۲۴ ۱۰۷٫۷۹ −۸٫۲۰ −۷٫۰۷
۱۹ ۱۹۳۳-۰۷-۲۰ ۹۶٫۲۶ −۷٫۳۲ −۷٫۰۷
۲۰ ۲۰۰۸-۰۹-۲۹ ۱۰٬۳۶۵٫۴۵ −۷۷۷٫۶۸ −۶٫۹۸

بیشترین تغییر امتیاز روزانهویرایش

بیشترین تغییر امتیاز روزانه
رده         تاریخ     پایان مقدار تغییر % تغییر
۱ &2008-10-13 ۹٬۳۸۷٫۶۱ +۹۳۶٫۴۲ +۱۱٫۰۸
۲ &2008-10-28 ۹٬۰۶۵٫۱۲ +۸۸۹٫۳۵ +۱۰٫۸۸
۳ &2008-11-13 ۸٬۸۳۵٫۲۵ +۵۵۲٫۵۹ +۶٫۶۷
۴ &2000-03-16 ۱۰٬۶۳۰٫۶۰ +۴۹۹٫۱۹ +۴٫۹۳
۵ &2009-03-23 ۷٬۷۷۵٫۸۶ +۴۹۷٫۴۸ +۶٫۸۴
۶ &2008-11-21 ۸٬۰۴۶٫۴۲ +۴۹۴٫۱۳ +۶٫۵۴
۷ &2011-11-30 ۱۲٬۰۴۵٫۶۸ +۴۹۰٫۰۵ +۴٫۲۴
۸ &2002-07-24 ۸٬۱۹۱٫۲۹ +۴۸۸٫۹۵ +۶٫۳۵
۹ &2008-09-30 ۱۰٬۸۵۰٫۶۶ +۴۸۵٫۲۱ +۴٫۶۸
۱۰ &2002-07-29 ۸٬۷۱۱٫۸۸ +۴۴۷٫۴۹ +۵٫۴۱
۱۱ &2011-08-09 ۱۱٬۲۳۹٫۷۷ +۴۲۹٫۹۲ +۳٫۹۸
۱۲ &2011-08-11 ۱۱٬۱۴۳٫۳۱ +۴۲۳٫۳۷ +۳٫۹۵
۱۳ &2008-03-18 ۱۲٬۳۹۲٫۶۶ +۴۲۰٫۴۱ +۳٫۵۱
۱۴ &2008-03-11 ۱۲٬۱۵۶٫۸۱ +۴۱۶٫۶۶ +۳٫۵۵
۱۵ &2008-10-20 ۹٬۲۶۵٫۴۳ +۴۱۳٫۲۱ +۴٫۶۷
۱۶ &2008-09-18 ۱۱٬۰۱۹٫۶۹ +۴۱۰٫۰۳ +۳٫۸۶
۱۷ &2010-05-10 ۱۰٬۷۸۵٫۱۴ +۴۰۴٫۷۱ +۳٫۹۰
۱۸ &2001-04-05 ۹٬۹۱۸٫۰۵ +۴۰۲٫۶۳ +۴٫۲۳
۱۹ &2008-10-16 ۸٬۹۷۹٫۲۶ +۴۰۱٫۳۵ +۴٫۶۸
۲۰ &2001-04-18 ۱۰٬۶۱۵٫۸۳ +۳۹۹٫۱۰ +۳٫۹۱
بیشترین امتیاز ضرر روزانه
رده         تاریخ     پایان مقدار تغییر % تغییر
۱ &2008-09-29 ۱۰٬۳۶۵٫۴۵ −۷۷۷٫۶۸ −۶٫۹۸
۲ &2008-10-15 ۸٬۵۷۷٫۹۱ −۷۳۳٫۰۸ −۷٫۸۷
۳ &2001-09-17 ۸٬۹۲۰٫۷۰ −۶۸۴٫۸۱ −۷٫۱۳
۴ &2008-12-01 ۸٬۱۴۹٫۰۹ −۶۷۹٫۹۵ −۷٫۷۰
۵ &2008-10-09 ۸٬۵۷۹٫۱۹ −۶۷۸٫۹۱ −۷٫۳۳
۶ &2011-08-08 ۱۰٬۸۰۹٫۸۵ −۶۳۴٫۷۶ −۵٫۵۵
۷ &2000-04-14 ۱۰٬۳۰۵٫۷۸ −۶۱۷٫۷۷ −۵٫۶۶
۸ &1997-10-27 ۷٬۱۶۱٫۱۴ −۵۵۴٫۲۶ −۷٫۱۸
۹ &2011-08-10 ۱۰٬۷۱۹٫۹۴ −۵۱۹٫۸۳ −۴٫۶۲
۱۰ &2008-10-22 ۸٬۵۱۹٫۲۱ −۵۱۴٫۴۵ −۵٫۶۹
۱۱ &2011-08-04 ۱۱٬۳۸۳٫۶۸ −۵۱۲٫۷۶ −۴٫۳۱
۱۲ &1998-08-31 ۷٬۵۳۹٫۰۶ −۵۱۲٫۶۲ −۶٫۳۷
۱۳ &2008-10-07 ۹٬۴۴۷٫۱۱ −۵۰۸٫۳۹ −۵٫۱۱
۱۴ &1987-10-19 ۱٬۷۳۸٫۷۴ −۵۰۸٫۰۰ −۲۲٫۶۱
۱۵ &2008-09-15 ۱۰٬۹۱۷٫۵۱ −۵۰۴٫۴۸ −۴٫۴۲
۱۶ &2008-11-05 ۹٬۱۳۹٫۲۷ −۴۸۶٫۰۱ −۵٫۰۵
۱۷ &2008-09-17 ۱۰٬۶۰۹٫۶۶ −۴۴۹٫۳۶ −۴٫۰۶
۱۸ &2008-11-20 ۷٬۵۵۲٫۲۹ −۴۴۴٫۹۹ −۵٫۵۶
۱۹ &2008-11-06 ۸٬۶۹۵٫۷۹ −۴۴۳٫۴۸ −۴٫۸۵
۲۰ &2001-03-12 ۱۰٬۲۰۸٫۲۵ −۴۳۶٫۳۷ −۴٫۱۰

بیشترین بالا و پایین شدن بین چند روز متوالیویرایش

رده         تاریخ     پایان مقدار تغییر % تغییر
۱ ۲۰۰۸-۱۰-۱۰ ۸٬۴۵۱٫۱۹ ۸٬۹۰۱٫۲۸ ۷٬۸۸۲٫۵۱ ۱٬۰۱۸٫۷۷ −۱۲۸٫۰۰
۲ ۲۰۱۰-۰۵-۰۶ ۱۰٬۵۲۰٫۳۲ ۱۰٬۸۷۹٫۷۶ ۹٬۸۶۹٫۶۲ ۱٬۰۱۰٫۱۴ −۳۴۷٫۸۰
۳ ۲۰۰۸-۱۰-۱۳ ۹٬۳۸۷٫۶۱ ۹٬۴۲۷٫۹۹ ۸٬۴۶۲٫۱۸ ۹۶۵٫۸۱ +۹۳۶٫۴۲
۴ ۲۰۰۸-۱۱-۱۳ ۸٬۸۳۵٫۲۵ ۸٬۸۷۶٫۵۹ ۷٬۹۶۵٫۴۲ ۹۱۱٫۱۷ +۵۵۲٫۵۹
۵ ۲۰۰۸-۱۰-۲۸ ۹٬۰۶۵٫۱۲ ۹٬۰۸۲٫۰۸ ۸٬۱۷۴٫۷۳ ۹۰۷٫۳۵ +۸۸۹٫۳۵
۶ ۲۰۰۸-۱۰-۰۹ ۸٬۵۷۹٫۱۹ ۹٬۴۴۸٫۱۴ ۸٬۵۷۹٫۱۹ ۸۶۸٫۹۵ −۶۷۸٫۹۱
۷ ۲۰۰۸-۱۰-۱۶ ۸٬۹۷۹٫۲۶ ۹٬۰۱۳٫۲۷ ۸٬۱۹۷٫۶۷ ۸۱۵٫۶۰ +۴۰۱٫۳۵
۸ ۲۰۰۸-۱۰-۰۶ ۹٬۹۵۵٫۵۰ ۱۰٬۳۲۲٫۷۶ ۹٬۵۲۵٫۳۲ ۷۹۷٫۴۴ −۳۶۹٫۸۸
۹ ۲۰۰۸-۱۰-۱۵ ۸٬۵۷۷٫۹۱ ۹٬۳۰۸٫۷۶ ۸٬۵۳۰٫۱۲ ۷۷۸٫۶۴ −۷۳۳٫۰۸
۱۰ ۲۰۰۸-۰۹-۲۹ ۱۰٬۳۶۵٫۴۵ ۱۱٬۱۳۹٫۹۴ ۱۰٬۳۶۵٫۴۵ ۷۷۴٫۴۹ −۷۷۷٫۶۸
۱۱ ۲۰۰۰-۰۴-۱۴ ۱۰٬۳۰۵٫۷۷ ۱۰٬۹۲۲٫۸۵ ۱۰٬۲۰۱٫۵۳ ۷۲۱٫۳۲ −۶۱۷٫۷۷
۱۲ ۲۰۰۸-۱۰-۱۴ ۹٬۳۱۰٫۹۹ ۹٬۷۹۴٫۳۷ ۹٬۰۸۵٫۴۳ ۷۰۸٫۹۴ −۷۶٫۶۲
۱۳ ۲۰۰۰-۰۴-۰۴ ۱۱٬۱۶۴٫۸۴ ۱۱٬۴۱۸٫۲۴ ۱۰٬۷۱۷٫۷۸ ۷۰۰٫۴۶ −۵۷٫۰۹
۱۴ ۲۰۰۱-۰۹-۱۷ ۸٬۹۲۰٫۷۰ ۹٬۵۸۰٫۳۲ ۸٬۸۸۳٫۴۰ ۶۹۶٫۹۲ −۶۸۴٫۸۱
۱۵ ۲۰۰۸-۱۰-۲۲ ۸٬۵۱۹٫۲۱ ۹٬۰۲۷٫۸۴ ۸٬۳۳۵٫۳۰ ۶۹۲٫۵۴ −۵۱۴٫۴۵
۱۶ ۲۰۰۸-۱۰-۰۷ ۹٬۴۴۷٫۱۱ ۱۰٬۱۲۴٫۰۳ ۹٬۴۳۶٫۶۷ ۶۸۷٫۳۶ −۵۰۸٫۳۹
۱۷ ۲۰۰۸-۱۲-۰۱ ۸٬۱۴۹٫۰۹ ۸٬۸۲۷٫۰۵ ۸٬۱۴۱٫۳۶ ۶۸۵٫۶۹ −۶۷۹٫۹۵
۱۸ ۲۰۰۸-۱۱-۲۰ ۷٬۵۵۲٫۲۹ ۸٬۱۸۷٫۴۰ ۷٬۵۰۶٫۹۷ ۶۸۰٫۴۳ −۴۴۴٫۹۹
۱۹ ۲۰۰۲-۰۷-۲۴ ۸٬۱۹۱٫۲۹ ۸٬۲۰۲٫۰۲ ۷٬۵۳۲٫۶۶ ۶۶۹٫۳۶ +۴۸۸٫۹۵
۲۰ ۲۰۱۱-۰۸-۰۹ ۱۱٬۲۳۹٫۷۷ ۱۱٬۲۴۴٫۰۱ ۱۰٬۶۰۴٫۰۷ ۶۳۹٫۹۴ +۴۲۹٫۹۲

منابعویرایش