بیضی‌وار مرجع

(تغییرمسیر از بیضوی مرجع)

بیضی‌وار مرجع یا بیضوی مرجع (انگلیسی: Reference ellipsoid) در زمین‌سنجی سطحی است که به صورت عددی تعریف شده و زمین‌واره که شکل درست‌تری از زمین یا دیگر سیارات است را نشان می‌دهد. به دلیل شکل نسبتاً ساده بیضوی مرجع، از آنها در سطح شبکه زمین‌سنجی و به منظور نشان دادن مختصات نقاط مانند طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا استفاده می‌شود.

۱. اقیانوس
۲. بیضی‌وار مرجع
۳. شاقول محلی
۴. قاره
۵. زمین‌واره

منابعویرایش