بیمارستان طالقانی

بیمارستان طالقانی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: