بیمارستان قلب شهید رجایی

(تغییرمسیر از بیمارستان قلب رجایی)

بیمارستان قلب شهید رجایی به موارد زیر اشاره می‌کند: