تابع هرمیتی

در آنالیز ریاضی، به تابعی مختلط تابع هرمیتی گویند که برابر باشد با مزدوج خودش که متغیرش تغییر علامت یافته: برای هر عضو دامنهٔ تابع f.

از این تعریف این خصوصیات نتیجه می‌شود که اگر تابع f تابعی هرمیتی بود آنگاه:

  • بخش حقیقی تابع f تابعی زوج است.
  • بخش موهومی تابع f تابعی فرد است.

منابعویرایش