تاریخ‌نگاری اسنادی

تاریخ‌نگاری اسنادی به تاریخ‌نگاری است که فرد با تکیه بر اسناد آرشیوی پس تحلیل و تبیین رویدادها به نگارش تاریخ می‌پردازد. از مروجان این سبک تاریخ‌نگاری به لئوپولد فون رانکه مورخ و تاریخ پژوه آلمانی اشاره کرد.[۱]

پانویسویرایش

  1. آذرنگ، عبدالحسین. تاریخ‌نگاری در سده بیستم. تهران: سمت.