تاریخ‌گذاری آمینو اسید

روشی است که در آن با مطالعهٔ دگرگونی‌های رخ داده در ساختار آمینو اسیدهای موجود در اشیای تاریخی آن‌ها را از لحظه پدید آمدن تاریخ‌گذاری می‌کنند.

تاریخ‌گذاری آمینو اسید

پیوندها ویرایش

تاریخ‌گذاری مطلق

تاریخ‌گذاری رادیوکربن

تاریخ‌گذاری ترمولومینانس

تاریخ‌گذاری پتاسیم و آرگون

منابع ویرایش