تاری نامتقارن

بیراهش تاری نامتقارن یا آستیگماتیسم یکی از نواقص سامانه های اپتیکی است که در آن پرتوهای نشر یافته در دو صفحه عمود بر هم، نقاط کانونی متفاوتی را تجربه می کنند.

بیراهش نوری
Barrel distortion.svg اعوجاج

Spherical aberration 3.svg بیراهش کروی
Lens coma.svg کما
Astigmatism.svg تاری نامتقارن
Field curvature.svg انحنای میدان پتزوال
Lens6a.svg بیراهش رنگی
عدم وضوح
تیلت

تاری نامتقارن عدسی در فواصل مختلف.

منابعویرایش