بیراهش تاری نامتقارن یا آستیگماتیسم یکی از نواقص سامانه های اپتیکی است که در آن پرتوهای نشر یافته در دو صفحه عمود بر هم، نقاط کانونی متفاوتی را تجربه می کنند.

بیراهش نوری
اعوجاج

بیراهش کروی
کما
تاری نامتقارن
انحنای میدان پتزوال
بیراهش رنگی
عدم وضوح
تیلت

تاری نامتقارن عدسی در فواصل مختلف.

منابع ویرایش