تنسور تنش کشی

(تغییرمسیر از تانسور تنش کشی)

در مکانیک محیط‌های پیوسته, تنسور تنش کشی ، تنسور تنش واقعی[۱], یا به صورت ساده تنسور تنش, برگرفته از اسم آگوستین لویی کوشی, یک تنسور مرتبه دو نوع اول است، با نه مؤلفه که به صورت کامل حالت تنش در یک نقطه داخل ماده را تعریف می‌کند. تنسور یک بردار جهت یکه n را به بردار تنش T(n) در سراسر یک سطح فرضی عمود برnمربوط می‌کند:

شکل 2.3 مولفه های تنش در سه جهت

که،

منابعویرایش

  1. Fridtjov Irgens (2008), "Continuum Mechanics". Springer. شابک ‎۳-۵۴۰-۷۴۲۹۷-۲