تانسور تنش کشی

در مکانیک محیط‌های پیوسته, تانسور تنش کشی ، تانسور تنش واقعی[۱], یا به صورت ساده تانسور تنش, برگرفته از اسم آگوستین لویی کوشی, یک تانسور مرتبه سه نوع اول است، با نه مؤلفه که به صورت کامل حالت تنش در یک نقطه داخل ماده را تعریف می‌کند. تانسور یک بردار جهت یکه n را به بردار تنش T(n) در سراسر یک سطح فرضی عمود برnمربوط می‌کند:

شکل 2.3 مولفه های تنش در سه جهت

که،

منابعویرایش