تحریف در لغت به معنی بگردانیدن سخن؛ تغییر هر چیز عموما و تغییر کتاب خصوصا. راغب گفته: تحریف کلام آن است که آن را در گوشه‌ای از احتمال قرار دهی که بتوان به دو وجه حمل کرد.

اما در اسلام به عنوان ادعایی جهت بیان تغییرات در تورات و انجیل گفته می‌شود و مسلمانان معتقدند که مطالب انجیل و تورات به دست یهودیان و مسیحیان تحریف شده‌اند یعنی برخلاف اصلش تغییر یافته‌اند.