فشردگی

(تغییرمسیر از تراکم)

فشردگی یا تراکم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: