شخصیت‌بخشی

(تغییرمسیر از تشخیص (آرایه ادبی))

تشخیص، شخصیت‌بخشی یا جان‌بخشی(به اشیاء) آرایه ادبی‌ای است که صفت‌ها یا رفتار انسانی را به جانوران یا اشیاء نسبت می‌دهد.

تشخیص گونه‌ای از استعاره مکنیه است که مشبه غیرانسان است و ویژگی انسانی‌ای به آن نسبت داده می‌شود.

نمونه : به مغرب سینه مالان قرص خورشید / زمان می گشت پشت کوهساران (بیدل) از نسبت دادن قید سینه مالان به خورشید آرایه ی تشخص پدیدآمده است

نمونه‌هاویرایش

منابعویرایش