پرتره یک بانو

(تغییرمسیر از تصویر یک بانو)

پرتره یک بانو ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: