در شیمی آلی ترکیبات بر اساس تعداد کربن طبقه‌بندی می‌شوند.

فهرست ترکیبات شیمیایی بر اساس تعداد کربن ویرایش

منابع ویرایش