تلخک به موارد زیر اشاره دارد:

گیاهویرایش

روستاویرایش

  • تلخک (زاوه)، روستایی در دهستان سلیمان بخش سلیمان شهرستان زاوه استان خراسان رضوی
  • تلخک (تربت جام)، روستایی در دهستان جلگه موسی‌آباد بخش مرکزی شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی
  • تلخک (نیشابور)، روستایی در دهستان دربقاضی بخش مرکزی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی