تمایل (آمار)

تمایل در آمار یکی از ویژگی‌های یک روش آماری یا یکی از نتایج آن است که به موجب آن امید ریاضی مقادیر این نتایج با مقادیر واقعی آن‌ها تفاوت دارد.

انواع

یک متغیر آماری در صورتی متمایل است که به صورت ذاتی (سیتماتیک) از پارامتر موردعلاقهٔ جمعیت آماری متفاوت باشد. لیست زیر برخی از تمایلات آماری است که می‌تواند با هم همپوشانی داشته باشند.

 • تمایل در انتخاب باعث می‌شود که یک زیرمجموعهٔ خاص از مجموعهٔ داده‌ها انتخاب گردند و به این دلیل نتیجه‌گیری آماری متمایل خواهد بود. چنین تمایلی را می‌توان تمایل برکسونی دانست[۱]
  • تمایل طیفی به نوعی از تمایل اطلاق می‌شود که به دلیل بررسی زیرمجموعهٔ خاصی از بیماران به وجود می‌آید. بر اثر آن معیارهای حساسیت و صحت با مقادیر واقعی متفاوت خواهند بود.
 • این تعصب از یک برآورد این است که تفاوت بین یک برآورد انتظارات و ارزش واقعی بودن پارامتر برآورد شده‌است.
  • حذف متغیر تعصب است و تعصب که به نظر می‌رسد در برآورد پارامترهای رگرسیون تجزیه و تحلیل زمانی که فرض بر این مشخصات با حذف یک متغیر مستقل است که باید در مدل.
 • در آماری فرضیه تست، یک تست است که گفته می‌شود بی طرفانه زمانی که احتمال ارتکاب خطای نوع اول (یعنی مثبت کاذب) برابر است با سطح معناداری.
 • تشخیص تعصب رخ می‌دهد که یک پدیده‌ای است که به احتمال زیاد مشاهده شده برای یک مجموعه خاص از افراد مورد مطالعه است. مثلاً syndemic مربوط به چاقی و دیابت ممکن است به معنی پزشکان هستند بیشتر احتمال دارد به دنبال دیابت در بیماران چاق تر نازک‌تر بیماران منجر به تورم در دیابت در میان افراد چاق به دلیل اریب تشخیص تلاش.
 • بودجه تعصب ممکن است منجر به انتخاب، نتایج آزمون نمونه یا مراحل تست که به نفع یک مطالعه حامی مالی است.
 • گزارش تعصب شامل یک انحراف در دسترس بودن داده‌ها به طوری که مشاهدات از نوع خاصی هستند به احتمال زیاد گزارش شده‌است.
 • تحلیلی تعصب به وجود می‌آیند با توجه به راه است که نتایج مورد بررسی قرار گرفت.
 • محرومیت تعصب به وجود می‌آیند با توجه به سیستماتیک محرومیت از برخی افراد از مطالعه است.
 • ساییدگی تعصب ناشی می‌شود به دلیل از دست دادن شرکت کنندگان به عنوان مثال از دست دادن و به دنبال در طول مطالعه.[۲]
 • به خاطر تعصب مطرح می‌شود با توجه به تفاوت در صحت یا تکمیل شرکت‌کننده خاطراتی از رویدادهای گذشته است. به عنوان مثال یک بیمار نمی‌تواند به یاد بیاورید که چگونه بسیاری از سیگار آن‌ها دودی هفته گذشته دقیقاً منجر به بیش از برآورد یا زیر برآورد.
 • ناظر تعصب ناشی می‌شود که محقق ناخودآگاه تحت تأثیر این آزمایش با توجه به شناختی تعصب که در آن حکم را تغییر دهد چگونه یک آزمایش انجام شده‌است / چگونه نتایج ثبت شده‌است.

منابع

 1. Rothman, K.J. et al. (2008) Modern Epidemiology (Lippincott Williams & Wilkins) pp.134-137.
 2. Higgins, Julian PT; Green, Sally (March 2011). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. The Cochrane Collaboration.