باز کردن منو اصلی

تمثیل یک روایت است که پوشیده خوانده شود به‌طوری‌که معنا(ها) ی دیگری را هم به خود بگیرد. تمثیل، توصیف یک چیز است، زیر پوشش چیزی دیگر. تمثیل برای رسیدن به اهداف نهایی خود از نمادهای گوناگون سود می‌جوید.[۱] این نوع ادبی پیشینهٔ تاریخی بسیار درازی دارد، به‌طوری‌که شکل روایی بسیاری از اسطورهها، تمثیلی است. ابن رشیق قیروانی در کتاب العمده، تمثیل را از شاخه‌های استعاره می‌داند و می‌گوید «تمثیل در نظر بعضی، از مماثله است و آن است که یزی را به چیزی تمثیل و همانند کنی که در آن اشارتی باشد.»[۲]

پانویسویرایش

  1. پسامدرنیسم از منظر واژگان
  2. اصلانی (همدان)، محمدرضا (۱۳۸۵). فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز. تهران: کاروان. ص. ۸۵. شابک ۹۶۴۸۴۹۷۲۸۱.