تَنِش می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • تنش پسماند
  • تنش (مکانیک)، یکی از مفاهیم فیزیکی و مکانیکی معادل با نیروی داخلی وارد بر واحد سطح
  • تنیدگی، محرکی که در انسان ایجاد تنش کند
  • ناآرامی یا تشنج در یک محیط یا در روابط

سینما

ویرایش

همچنین ببینید

ویرایش