تنوع‌زیستی کشاورزی

تنوع‌زیستی کشاورزی زیرمجموعه‌ای از تنوع زیستی است. کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) آن را به شکل زیر تعریف می‌کند:

نژادهای غیرمعمول ذرت برای افزایش تنوع جهت اصلاح‌نژاد انتخابی ایجاد می‌شوند.  

تنوع‌زیستی کشاورزی یک اصطلاح گسترده است که تمام اجزای تنوع زیستی مربوط به مواد غذایی و کشاورزی و همه اجزای تنوع زیستی که تشکیل بوم‌سازگان‌های کشاورزی (اکوسیستم‌های کشاورزی) را می‌دهند، شامل می‌شود: گونه‌ها و تنوع جانوران، گیاهان و ریزاندامگان در سطح ژنتیک، گونه و اکوسیستم؛ که لازم است عملکرد اکوسیستم‌های کشاورزی، ساختار و فرایندهای آن حفظ گردد.[۱]

یادداشت ها و منابعویرایش

  1. "CBD / COP 5 Decision V/5". Retrieved 2 March 2018.