باز کردن منو اصلی
نژادهای غیرمعمول ذرت برای افزایش تنوع جهت اصلاح‌نژاد انتخابی ایجاد می‌شوند.  

تنوع‌زیستی کشاورزی زیرمجموعه‌ای از تنوع زیستی است. کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) آن را به شکل زیر تعریف می‌کند:

تنوع‌زیستی کشاورزی یک اصطلاح گسترده است که تمام اجزای تنوع زیستی مربوط به مواد غذایی و کشاورزی و همه اجزای تنوع زیستی که تشکیل بوم‌سازگان‌های کشاورزی (اکوسیستم‌های کشاورزی) را می‌دهند، شامل می‌شود: گونه‌ها و تنوع جانوران، گیاهان و ریزاندامگان در سطح ژنتیک، گونه و اکوسیستم؛ که لازم است عملکرد اکوسیستم‌های کشاورزی، ساختار و فرایندهای آن حفظ گردد.[۱]

یادداشت ها و منابعویرایش

  1. "CBD / COP 5 Decision V/5". Retrieved 2 March 2018.