توزیع توانی نمایی

توزیع توانی نمایی یا توزیع عمومی خطا در نظریه احتمال و آمار یک از توزیع‌های پیوسته است. تابع چگالی احتمال آن به صورت زیر است:

منابعویرایش

  • DiCiccio, Thomas J.; Monti, Anna Clara, Inferential aspects of the skew exponential power distribution., Journal of the American Statistical Association, Vol. 99 (2004), pp. 439-450 doi:10.1198/016214504000000359