تپش یا طپش به معنی تپیدن است و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: