تکمه کوچک استخوان بازو (به انگلیسی: Lesser Tubercle) یک برآمدگی در بخش فوقانی استخوان بازو است که نسبت به تکمه بزرگ کوچک‌تر اما برجسته‌تر است. این تکمه در بخش جلویی و قدامی استخوان بازو جای دارد و به‌صورت درونی‌تر و قدامی‌تر در استخوان ادامه می‌یابد.

Lesser Tubercle of right humerus
تکمه کوچک استخوان بازوی راست
Insertion of subscapularis muscle
جایگاه جای‌گیری ماهیچه زیرکتفی ب روی استخوان بازو

این تکمه در بالا و جلو سطحی را برای جای‌گیری زردپی ماهیچه زیرکتفی ایجاد می‌کند.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 209   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.