تکیه‌گاه (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

تکیه‌گاه به قیدهایی گفته می‌شود که برای این که یک سازه تحت تأثیر نیروهای خارجی حرکت نکند به محیط متصل می‌گردد.

تکیه‌گاه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستار وابستهویرایش