تکیه بر باد

تکیه بر باد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: