تیامات نام یکی از ایزدبانوهای باستانی افسانه‌های بابلی و سومری و یکی از نقش‌آفرینان اصلی در حماسه آفرینش بابلی یعنی داستان انوما الیش است. او ایزدبانوی آب بود و دیگر خدایان را شورانید تا انتقام قتل شوهرش آبزو را بگیرند.
بنابر این حماسه، مردوک خدای شهر بابل، تیامات را کشت و بدن او را به دو نیم کرد. از یک تکه برای ساختن آسمان استفاده کرد و مقرر ساخت تا تکهٔ دیگر زمین باشد.[۱]
تیامات همچنین نام یکی از گروه‌های موسیقی نیز هست )تیامت اژدهایی بود که توسط ماردوک کشته شد)

نقش تیامات بر روی یک مهر استوانهای بابلی.

منابعویرایش

  1. M. Steele, John (2008). "A brief introduction to astronomy in the middle east". The Birth of Astronomy in the Middle East. Saqi. ISBN 9780863564284.