تیامت نام یکی از ایزدبانوهای باستانی افسانه‌های بابلی و سومری و یکی از نقش‌آفرینان اصلی در حماسه آفرینش بابلی یعنی داستان انوما الیش است. او ایزدبانوی آب بود و دیگر خدایان را شورانید تا انتقام قتل شوهرش آبزو را بگیرند.
بنابر این حماسه، ماردوک خدای شهر بابل، تیامت را میکشد و بدن او را به دو نیم کرد. از یک تکه برای ساختن بهشت استفاده کرده و مقرر ساخت تا تکهٔ دیگر زمین باشد.[۱]

نقش تیامت بر روی یک مهر استوانهای بابلی.

اسطوره ایست متعلق به بین النهرین (تاریخ تالیف : نا معلوم) در وصف آفرینش جهان و درباره تیامت <نخستین مادر عالم> و آپسو(آبزو) <نخستین پدر عالم > که با یکدیگر اولین سلسه خدایان را تشکیل میدهند.

این افسانه به بیان جنگ های میان خدایان میپردازد.

منابع

  1. M. Steele, John (2008). "A brief introduction to astronomy in the middle east". The Birth of Astronomy in the Middle East. Saqi. ISBN 9780863564284.