باز کردن منو اصلی

طریقت تیجانیه در اواخر قرن هیجدهم میلادی توسط ابوالعباس شیخ احمد تیجانی (اهل الجزایر) به وجود آمد. در نیمه دوم قرن هیجدهم میلادی، فرقه تیجانیه با تلاشهای «شیخ عمر تال» و فرزند وی «سید نورو تال» و نیز «شیخ ابراهیم نیاس»در میان قبیله اولوف در سنگال بتدریج رواج یافت و «الحاج مالک سی» از سال ۱۹۰۲ میلادی شهر Tiavouane را به عنوان مقر رهبری فرقه تیجانیه برگزید و آن را مرکز اشاعه این فرقه در سنگال قرار داد. رهبر فعلی این فرقه «شیخ محمد منصور سی» است که از سال۱۹۹۷ میلادی رهبری آن را برعهده دارد.