تیرانداز (ابهام‌زدایی)

تیرانداز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابسته ویرایش