تیرانداز (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از تیرانداز (فیلم))

تیرانداز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش