تیم ملی (ابهام‌زدایی)

تیم ملی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: