تیک تاک نام آوایی است برای صدای ساعت‌ها و می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: