جام جهانی کشتی ۲۰۱۴ - فرنگی مردان

رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی سال ۲۰۱۴ میلادی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۹۳ در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار گردید. این مسابقات که قرار بود در روسیه برگزار شود به علت برگزاری المپیک زمستانی سوچی برگزار نشد و ایران میزبانی این مسابقات را بدست آورد.[۱]

فرنگی مردان
در جام جهانی کشتی ۲۰۱۴
محل برگزاریسالن شهدای هفتم تیر تهران
مکانتهران، ایران
تاریخ‌هامه ۱۵–۱۶
مدال‌آوران
gold medal 
silver medal 
bronze medal 

مرحلهٔ گروهی ویرایش

تیم رقابت‌کننده برای مقام اول
تیم رقابت‌کننده برای مقام سوم
تیم رقابت‌کننده برای مقام پنجم
تیم رقابت‌کننده برای مقام هفتم
تیم رقابت‌کننده برای مقام نهم

گروه الف ویرایش

تیم بازی برد باخت TF PF PA
  روسیه ۴ ۴ ۰
  مجارستان ۴ ۳ ۱
  قزاقستان ۴ ۲ ۲
  ترکیه ۴ ۱ ۳
  ایالات متحده آمریکا ۴ ۰ ۴
گروه الف
دور اول
  ترکیه 5 -   ایالات متحده آمریکا ۳
وزن ترکیه نتیجه ایالات متحده آمریکا
۵۹ ک‌گ شریف کیلیچ ۷ – ۰ رایان منگو
۶۶ ک‌گ انس باشار رافان پرکینز
۷۱ ک‌گ یونس اوزل ۸ – ۰ پاتریک اسمیت
۷۵ ک‌گ برهان آکبوداک ۰ – ۶ اندی بیسک
۸۰ ک‌گ سلچوک چبی ۶ – ۰ گوردان اسپیلر
۸۵ ک‌گ متهان بسار اردن هولم
۹۸ ک‌گ سلیمان دمیرچی ۱۲ – ۴ دارن بورنس
۱۳۰ ک‌گ آتیلا گوزل ۶ – ۵ رابی اسمیت
  روسیه 5 -   مجارستان ۳
وزن روسیه نتیجه مجارستان
۵۹ ک‌گ مینیگیان سمنوف ۱۰ – ۰ کسونگر کنیپلی
۶۶ ک‌گ آدام کوراک ۸ – ۰ کریستین یاگر
۷۱ ک‌گ ابویزید مانتسیگوف ۱ – ۲ بالینت کورپاسی
۷۵ ک‌گ رومن ولاسوف ۸ – ۰ لازلو زابو
۸۰ ک‌گ امیل شرف‌الدین‌اف ۱۰ – ۱ گابور ماداراس
۸۵ ک‌گ عظمت بیکبائف ویکتور لورینس
۹۸ ک‌گ نیکیتا ملنیکوف ۰ – ۴ بالاس کیس
۱۳۰ ک‌گ وسلی پارشین ۳ – ۱ بالینت لام
دور دوم
  مجارستان 8 -   ایالات متحده آمریکا ۰
وزن مجارستان نتیجه ایالات متحده آمریکا
۵۹ ک‌گ کسونگر کنیپلی ۴ – ۲ رایان منگو
۶۶ ک‌گ کریستین یاگر ۶ – ۳ رافان پرکینز
۷۱ ک‌گ بالینت کورپاسی ۱۲ – ۴ پاتریک اسمیت
۷۵ ک‌گ لازلو زابو ۴ – ۳ اندی بیسک
۸۰ ک‌گ گابور ماداراس ۹ – ۰ گوردان اسپیلر
۸۵ ک‌گ ویکتور لورینس ۳ – ۱ اردن هولم
۹۸ ک‌گ بالاس کیس دارن بورنس
۱۳۰ ک‌گ بالینت لام ۵ – ۴ رابی اسمیت
  روسیه 8 -   قزاقستان ۰
وزن روسیه نتیجه قزاقستان
۵۹ ک‌گ مینیگیان سمنوف ۴ – ۰ دولت عبسالیموف
۶۶ ک‌گ آرتم سورکوف ۴ – ۰ اسخت ژابیروف
۷۱ ک‌گ چنگیز لابازانوف ۵ – ۰ دیمیو ژادرایف
۷۵ ک‌گ اوگنی سالیف ۹ – ۸ آسخات دیلمحمداف
۸۰ ک‌گ اوگنی بوگومولوف ۳ – ۰ دانیل گادژیف
۸۵ ک‌گ داویت چاکواتزه ۴ – ۰ الخازور اوزدیف
۹۸ ک‌گ رستم توتروف ۹ – ۰ ایلیا ناستوچنوف
۱۳۰ ک‌گ ویتالی ایلنیتسکی یسنکدی ژالگاسبایف
دور سوم
  روسیه 7 -   ترکیه ۱
وزن روسیه نتیجه ترکیه
۵۹ ک‌گ مینیگیان سمنوف ۹ – ۰ شریف کیلیچ
۶۶ ک‌گ آدام کوراک ۹ – ۰ انس باشار
۷۱ ک‌گ چنگیز لابازانوف ۷ – ۲ یونس اوزل
۷۵ ک‌گ رومن ولاسوف ۱۰ – ۰ برهان آکبوداک
۸۰ ک‌گ امیل شرف‌الدین‌اف ۱ – ۱ دانیال گاجیف
۸۵ ک‌گ عظمت بیکبائف ۶ – ۱ ایلدیم کانسو
۹۸ ک‌گ نیکیتا ملنیکوف سلیمان دمیرچی
۱۳۰ ک‌گ وسلی پارشین ۱ – ۰ آتیلا گوزل
  مجارستان ۴. برنده -   قزاقستان ۴
وزن مجارستان نتیجه قزاقستان
۵۹ ک‌گ کسونگر کنیپلی ۱ – ۶ دولت عبسالیموف
۶۶ ک‌گ کریستین یاگر ۰ – ۲ اسخت ژابیروف
۷۱ ک‌گ بالینت کورپاسی ۳ – ۰ دیمیو ژادرایف
۷۵ ک‌گ لازلو زابو ۰ – ۴ آسخات دیلمحمداف
۸۰ ک‌گ گابور ماداراس ۰ – ۶ دانیل گادژیف
۸۵ ک‌گ ویکتور لورینس ۹ – ۰ الخازور اوزدیف
۹۸ ک‌گ بالاس کیس ۴ – ۲ ایلیا ناستوچنوف
۱۳۰ ک‌گ بالینت لام ۳ – ۰ یسنکدی ژالگاسبایف
دور چهارم
  روسیه 8 -   ایالات متحده آمریکا ۰
وزن روسیه نتیجه ایالات متحده آمریکا
۵۹ ک‌گ مینیگیان سمنوف ۸ – ۰ رایان منگو
۶۶ ک‌گ آرتم سورکوف ۸ – ۰ رافان پرکینز
۷۱ ک‌گ ابویزید مانتسیگوف ۸ – ۰ پاتریک اسمیت
۷۵ ک‌گ اوگنی سالیف ۳ – ۰ اندی بیسک
۸۰ ک‌گ اوگنی بوگومولوف ۸ – ۰ گوردان اسپیلر
۸۵ ک‌گ داویت چاکواتزه ۸ – ۰ اردن هولم
۹۸ ک‌گ رستم توتروف ۱۰ – ۱ دارن بورنس
۱۳۰ ک‌گ ویتالی ایلنیتسکی ۵ – ۳ رابی اسمیت
  قزاقستان 5 -   ترکیه ۳
وزن قزاقستان نتیجه ترکیه
۵۹ ک‌گ دولت عبسالیموف ۹ – ۱ شریف کیلیچ
۶۶ ک‌گ اسخت ژابیروف ۳ – ۱ انس باشار
۷۱ ک‌گ دیمیو ژادرایف ۶ – ۲ یونس اوزل
۷۵ ک‌گ آسخات دیلمحمداف ۳ – ۳ برهان آکبوداک
۸۰ ک‌گ دانیل گادژیف ۰ – ۲ سلچوک چبی
۸۵ ک‌گ الخازور اوزدیف ۹ – ۱ متهان بسار
۹۸ ک‌گ ایلیا ناستوچنوف ۶ – ۲ سلیمان دمیرچی
۱۳۰ ک‌گ یسنکدی ژالگاسبایف ۰ – ۸ آتیلا گوزل
دور پنجم
  مجارستان 7 -   ترکیه ۱
وزن مجارستان نتیجه ترکیه
۵۹ ک‌گ کسونگر کنیپلی ۷ – ۵ شریف کیلیچ
۶۶ ک‌گ کریستین یاگر ۳ – ۰ انس باشار
۷۱ ک‌گ بالینت کورپاسی ۳ – ۰ یونس اوزل
۷۵ ک‌گ لازلو زابو ۹ – ۰ برهان آکبوداک
۸۰ ک‌گ گابور ماداراس ۰ – ۸ سلچوک چبی
۸۵ ک‌گ ویکتور لورینس ۲ – ۱ ایلدیم کانسو
۹۸ ک‌گ بالاس کیس ۹ – ۱ سلیمان دمیرچی
۱۳۰ ک‌گ بالینت لام ۲ – ۰|آتیلا گوزل
  قزاقستان 5 -   ایالات متحده آمریکا ۳
وزن قزاقستان نتیجه ایالات متحده آمریکا
۵۹ ک‌گ دولت عبسالیموف ۱۳ – ۷ رایان منگو
۶۶ ک‌گ اسخت ژابیروف ۱ – ۰ رافان پرکینز
۷۱ ک‌گ دیمیو ژادرایف ۱۶ – ۷ پاتریک اسمیت
۷۵ ک‌گ بدون حریف اندی بیسک
۸۰ ک‌گ دانیل گادژیف ۸ – ۰ گوردان اسپیلر
۸۵ ک‌گ الخازور اوزدیف ۰ – ۸ اردن هولم
۹۸ ک‌گ ایلیا ناستوچنوف ۹ – ۰ دارن بورنس
۱۳۰ ک‌گ یسنکدی ژالگاسبایف ۰ – ۸ رابی اسمیت

گروه ب ویرایش

گروه بازی برد باخت TF PF PA
  ایران ۴ ۴ ۰
  جمهوری آذربایجان ۴ ۳ ۱
 کره جنوبی ۴ ۱ ۳
  فنلاند ۴ ۱ ۳
  ارمنستان ۴ ۱ ۳
گروه ب
دور اول
  ارمنستان 5 -   کره جنوبی ۳
وزن ارمنستان نتیجه کره جنوبی
۵۹ ک‌گ نارک خاچاتریان ۰ – ۹ چوی گی-اوک
۶۶ ک‌گ گورگ ساهاکیان ۰ – ۱۰ هان‌سو ریو
۷۱ ک‌گ رافائل الکسانیان ۱۲ – ۳ جونگ جی-هیون
۷۵ ک‌گ کاراپت چالیان ۰ – ۸ کیم هیون-وو
۸۰ ک‌گ رافیک مانوکیان ۲ – ۱ کیم جون-هیونگ
۸۵ ک‌گ هراچ هوانسیان بدون حریف
۹۸ ک‌گ مؤسس آدمیان ۶ – ۴ گو هاک-بون
۱۳۰ ک‌گ واچیک یغیازاریان ۸ – ۰ یونگ‌مین کیم
  ایران 8 -   جمهوری آذربایجان ۰
وزن ایران نتیجه جمهوری آذربایجان
۵۹ ک‌گ حمید سوریان ۱ – ۱ طالح ممدوف
۶۶ ک‌گ امید نوروزی ۷ – ۶ آزاد علی‌اف
۷۱ ک‌گ سعید عبدولی ۹ – ۰ رستم علی‌اف
۷۵ ک‌گ فرشاد علیزاده ۷ – ۱ الوین مورسالیف
۸۰ ک‌گ حبیب‌الله اخلاقی ۵ – ۰ امین احمدوف
۸۵ ک‌گ طالب نعمت‌پور ۳ – ۱ شهریار ممدوف
۹۸ ک‌گ مهدی علیاری ۲ – ۰ آراز حسن‌اف
۱۳۰ ک‌گ بشیر باباجان‌زاده ۲ – ۰ والرا رودریگوئز
دور دوم
  جمهوری آذربایجان 8 -   ارمنستان ۰
وزن جمهوری آذربایجان نتیجه ارمنستان
۵۹ ک‌گ ارخان احمدوف ۸ – ۰ نارک خاچاتریان
۶۶ ک‌گ حسن علیف ۸ – ۰ گورگ ساهاکیان
۷۱ ک‌گ رسول چونایف ۸ – ۰ رافائل الکسانیان
۷۵ ک‌گ الوین مورسالیف ۱ – ۱ کاراپت چالیان
۸۰ ک‌گ امین احمدوف ۸ – ۲ رافیک مانوکیان
۸۵ ک‌گ شهریار ممدوف هراچ هوانسیان
۹۸ ک‌گ سامان طهماسبی ۶ – ۳ مؤسس آدمیان
۱۳۰ ک‌گ صباح شریعتی ۴ – ۱ واچیک یغیازاریان
  کره جنوبی ۴. برنده -   فنلاند ۴
وزن کره جنوبی نتیجه فنلاند
۵۹ ک‌گ چوی گی-اوک ۳ – ۰ جانی هاپامکی
۶۶ ک‌گ هان‌سو ریو ترو والیماکی
۷۱ ک‌گ جونگ جی-هیون هنری پالوماکی
۷۵ ک‌گ کیم هیون-وو بدون حریف
۸۰ ک‌گ کیم جون-هیونگ ۳ – ۵ الکساندر کازاکویچ
۸۵ ک‌گ بدون حریف رامی هیتانیمی
۹۸ ک‌گ گو هاک-بون تیمو کالیو
۱۳۰ ک‌گ یونگ‌مین کیم ۰ – ۶ مینداگوس میگیریتس
دور سوم
  ایران 7 -   کره جنوبی ۱
وزن ایران نتیجه کره جنوبی
۵۹ ک‌گ محمد نوربخش ۱۰ – ۱ چوی گی-اوک
۶۶ ک‌گ افشین بیابانگرد ۵ – ۱ هان‌سو ریو
۷۱ ک‌گ سعید عبدولی ۴ – ۰ جونگ جی-هیون
۷۵ ک‌گ هادی علیزاده ۱ – ۹ کیم هیون-وو
۸۰ ک‌گ حبیب‌الله اخلاقی ۴ – ۰ کیم جون-هیونگ
۸۵ ک‌گ طالب نعمت‌پور بدون حریف
۹۸ ک‌گ داوود عابدین‌زاده ۹ – ۰ گو هاک-بون
۱۳۰ ک‌گ بشیر باباجان‌زاده ۸ – ۲ یونگ‌مین کیم
  فنلاند 5 -   ارمنستان ۳
وزن فنلاند نتیجه ارمنستان
۵۹ ک‌گ یوسی-پکا نیمیستو ۳ – ۰ نارک خاچاتریان
۶۶ ک‌گ ترو والیماکی ۰ – ۴ گورگ ساهاکیان
۷۱ ک‌گ هنری پالوماکی ۴ – ۹ رافائل الکسانیان
۷۵ ک‌گ بدون حریف کاراپت چالیان
۸۰ ک‌گ الکساندر کازاکویچ ۴ – ۰ رافیک مانوکیان
۸۵ ک‌گ رامی هیتانیمی ۸ – ۶ هراچ هوانسیان
۹۸ ک‌گ تیمو کالیو ۱ – ۱ مؤسس آدمیان
۱۳۰ ک‌گ مینداگوس میگیریتس ۳ – ۱ واچیک یغیازاریان
دور چهارم
  جمهوری آذربایجان 5 -   کره جنوبی ۳
وزن جمهوری آذربایجان نتیجه کره جنوبی
۵۹ ک‌گ طالح ممدوف ۵ – ۰ چوی گی-اوک
۶۶ ک‌گ حسن علیف ۲ – ۰ هان‌سو ریو
۷۱ ک‌گ رسول چونایف جونگ جی-هیون
۷۵ ک‌گ الوین مورسالیف ۳ – ۱۰ کیم هیون-وو
۸۰ ک‌گ امین احمدوف ۰ – ۲ کیم جون-هیونگ
۸۵ ک‌گ شهریار ممدوف بدون حریف
۹۸ ک‌گ سامان طهماسبی ۲ – ۲ گو هاک-بون
۱۳۰ ک‌گ صباح شریعتی ۴ – ۰ یونگ‌مین کیم
  ایران 8 -   فنلاند ۰
وزن ایران نتیجه فنلاند
۵۹ ک‌گ حمید سوریان ۸ – ۰ یوسی-پکا نیمیستو
۶۶ ک‌گ امید نوروزی ۸ – ۰ ترو والیماکی
۷۱ ک‌گ برومند اصلان ۶ – ۲ هنری پالوماکی
۷۵ ک‌گ فرشاد علیزاده بدون حریف
۸۰ ک‌گ حبیب‌الله اخلاقی ۶ – ۰ الکساندر کازاکویچ
۸۵ ک‌گ داوود اخباری ۷ – ۰ آنتی هاکالا
۹۸ ک‌گ مهدی علیاری ۳ – ۱ تیمو کالیو
۱۳۰ ک‌گ بهنام مهدی‌زاده ۶ – ۰ مینداگوس میگیریتس
دور پنجم
  جمهوری آذربایجان 6 -   فنلاند ۲
  ایران 5 -   ارمنستان ۳
وزن ایران نتیجه ارمنستان
۵۹ ک‌گ حمید سوریان ۹ – ۰ نارک خاچاتریان
۶۶ ک‌گ افشین بیابانگرد ۲ – ۴ گورگ ساهاکیان
۷۱ ک‌گ برومند اصلان ۵ – ۶ رافائل الکسانیان
۷۵ ک‌گ هادی علیزاده ۱ – ۴ کاراپت چالیان
۸۰ ک‌گ مهدی محمدی ۹ – ۰ رافیک مانوکیان
۸۵ ک‌گ داوود اخباری هراچ هوانسیان
۹۸ ک‌گ داوود عابدین‌زاده ۶ – ۰ مؤسس آدمیان
۱۳۰ ک‌گ بهنام مهدی‌زاده ۷ – ۱ واچیک یغیازاریان

مسابقات نهایی ویرایش

مسابقه کسب مقام اول
  ایران 6 -   روسیه ۲
وزن ایران نتیجه روسیه
۵۹ ک‌گ حمید سوریان ۶ – ۵ مینیگیان سمنوف
۶۶ ک‌گ امید نوروزی ۶ – ۸ آدام کوراک
۷۱ ک‌گ سعید عبدولی ۳ – ۰ چنگیز لابازانوف
۷۵ ک‌گ فرشاد علیزاده ۰ – ۱۱ رومن ولاسوف
۸۰ ک‌گ حبیب‌الله اخلاقی ۸ – ۰ اوگنی بوگومولوف
۸۵ ک‌گ طالب نعمت‌پور ۳ – ۱ داویت چاکواتزه
۹۸ ک‌گ مهدی علیاری ۳ – ۱ نیکیتا ملنیکوف
۱۳۰ ک‌گ بشیر باباجان‌زاده ۹ – ۰ وسلی پارشین
مسابقه کسب مقام سوم
  جمهوری آذربایجان 6 -   مجارستان ۲
وزن جمهوری آذربایجان نتیجه مجارستان
۵۹ ک‌گ طالح ممدوف ۱۱ – ۰ کسونگر کنیپلی
۶۶ ک‌گ حسن علیف کریستین یاگر
۷۱ ک‌گ رسول چونایف ۴ – ۲ بالینت کورپاسی
۷۵ ک‌گ الوین مورسالیف ۳ – ۰ یوسف اخباری
۸۰ ک‌گ امین احمدوف گابور ماداراس
۸۵ ک‌گ شهریار ممدوف ۰ – ۱ ویکتور لورینس
۹۸ ک‌گ آراز حسن‌اف ۰ – ۴ بالاس کیس
۱۳۰ ک‌گ صباح شریعتی ۱ – ۰ بالینت لام
مسابقه کسب مقام پنجم
  ترکیه ۴. برنده -   کره جنوبی ۴
وزن ترکیه نتیجه کره جنوبی
۵۹ ک‌گ شریف کیلیچ ۱۰ – ۱۲ چوی گی-اوک
۶۶ ک‌گ انس باشار ۰ – ۵ هان‌سو ریو
۷۱ ک‌گ یونس اوزل ۵ – ۵ جونگ جی-هیون
۷۵ ک‌گ برهان آکبوداک ۰ – ۹ کیم هیون-وو
۸۰ ک‌گ دوگان گوکتاس ۹ – ۰ کیم جون-هیونگ
۸۵ ک‌گ باسار دمیریک بدون حریف
۹۸ ک‌گ سلیمان دمیرچی ۹ – ۰ گو هاک-بون
۱۳۰ ک‌گ آتیلا گوزل ۳ – ۱ یونگ‌مین کیم
مسابقه کسب مقام هفتم
  قزاقستان ۴. برنده -   فنلاند ۴
وزن قزاقستان نتیجه فنلاند
۵۹ ک‌گ دولت عبسالیموف ۰ – ۵ یوسی-پکا نیمیستو
۶۶ ک‌گ اسخت ژابیروف ۴ – ۳ ترو والیماکی
۷۱ ک‌گ دیمیو ژادرایف ۹ – ۰ هنری پالوماکی
۷۵ ک‌گ آسخات دیلمحمداف بدون حریف
۸۰ ک‌گ دانیل گادژیف ۰ – ۶ الکساندر کازاکویچ
۸۵ ک‌گ الخازور اوزدیف ۱۰ – ۰ رامی هیتانیمی
۹۸ ک‌گ ایلیا ناستوچنوف ۰ – ۱۰ تیمو کالیو
۱۳۰ ک‌گ یسنکدی ژالگاسبایف ۱ – ۹ مینداگوس میگیریتس
مسابقه کسب مقام نهم
  ایالات متحده آمریکا ۴. برنده   ارمنستان ۴
وزن ایالات متحده آمریکا نتیجه ارمنستان
۵۹ ک‌گ رایان منگو ۶ – ۹ نارک خاچاتریان
۶۶ ک‌گ رافان پرکینز گورگ ساهاکیان
۷۱ ک‌گ پاتریک اسمیت ۲ – ۱۰ رافائل الکسانیان
۷۵ ک‌گ اندی بیسک ۱ – ۰ کاراپت چالیان
۸۰ ک‌گ گوردان اسپیلر ۰ – ۱۰ رافیک مانوکیان
۸۵ ک‌گ اردن هولم ۵ – ۰ هراچ هوانسیان
۹۸ ک‌گ دارن بورنس ۴ – ۱۲ مؤسس آدمیان
۱۳۰ ک‌گ رابی اسمیت واچیک یغیازاریان

رده‌بندی نهایی ویرایش

گروه بازی برد تساوی باخت
  ایران ۵ ۵ ۰ ۰
  روسیه ۵ ۴ ۰ ۱
  جمهوری آذربایجان ۵ ۴ ۰ ۱
  مجارستان ۵ ۲ ۱ ۲
  ترکیه ۵ ۱ ۱ ۳
 کره جنوبی ۵ ۰ ۲ ۳
  قزاقستان ۵ ۲ ۲ ۱
  فنلاند ۵ ۱ ۲ ۲
  ایالات متحده آمریکا ۵ ۰ ۱ ۴
  ارمنستان ۵ ۱ ۱ ۳

منابع ویرایش