جام گل در نظریه متامورفوز، گلبرگ، برگ تغییر شکل یافته‌ای است. جام گل از مجموعه گلبرگ‌های است که در یک یا چند حلقه در کنار هم قرار گرفته‌اند.[۱]

منابعویرایش

  1. ساختار و رده‌بندی گیاهان آوندی/گی دیسون/ترجمه محمد صانعی شریعت پناهی، حسین لسانی/ فصل سوم/283-285/اول/فارسی