جبر مدرج دیفرانسیلی

در ریاضیات یک جبر مدرج دیفرانسیلی ساختاری در جبر مجرد است که افزون بر جبر در توپولوژی و نظریه های کوهمولوژی هم کاربرد دارد.

تعریفویرایش

یک جبر مدرج دیفرانسیلی، عبارت است از یک جبر مدرج   مجهز به یک نگاشت   از درجه ۱ یا ۱- است که شرایط زیر را ارضا می کند:

۱)   به زبان دیگر،   یک ساختار کمپلکس زنجیری یا کوکمپلکس زنجیری به   می دهد.

۲) اگر   عنصری ازدرجه   باشد، آنگاه برای هر   داریم:  

به دیگر سخن،   قانون لایبنیتس مدرج را ارج مینهد.

نمونه هاویرایش

همچنین اگر   یک جبر مدرج دیفرانسیلی باشد، همولوژی   خود یک جبر مدرج است.

منابعویرایش