جبهه ملی نجات

جبهه ملی نجات افغانستان، گروهیست که در سال ۱۳۵۷در شهر پیشاور پاکستان توسط صبغت الله مجددی ایجاد شد. این گروه بمنظور دفاع از افغانستان دارای تشکیلات شبه نظامی وسیع بود. سربازان این تنظیم همه مسلمان و جنگ‌های زیادی با دولت افغانستان و روس‌ها پس از کودتای هفت ثور نمودند. در تنظیم اکثراً منوران و علم دوستان چون علی احمد پوپل رئس شفا خانه علی آباد، نصیر احمد پوپل، کریم پوپل، حامد کرزی، عبدالرحیم چینزائ و غیره جمع گردیده بودند. پاکستانها بمنظور که این تنظیم وسعت پیدا ننمایند کم‌ترین بودجه مالی را که از طرف ۱۲۵ مملکت کمک می‌گردید به این تنظیم تخصیص داده بود. این تنظیم همیشه در پهلوی جنگ دروازه مذاکرات را بمنظور آمدن صلح در افغانستان بازمانده بود. سر انجام مجاهدین و دولت نجیب اله او را به صفت رئس جمهور افغانسان قبول نموده بودند. مجددی در هشت ثور ۱۳۷۲ به صفت اولین رئس جمهور موقد دولت مجاهدین داخل کابل شدند؛ و از سال ۲۰۰۲ تا فعلاً رئس مشرانو جرگه در پارلمان افغانستان ایفای و ظیفه می‌نمایند؛ و هم به حیث رئیس حزب نجات ملی فعالیت دارند.

منابعویرایش

  • ۱. نشریه نجات اورگان نشریاتی جبهه ملی نجات افغانستان شماره اول سال ۱۳۸۲ کارته پروان کابل افغانستان
  1. صبغت اله مجددی face book.
  2. UAIR.the uni vercity of arizona سوانح مختصر صبغت اله مجددی رئس دولت اسبق افغانستان و تأسیس جبهه ملی