جدول کنترل رسانه

منشورِ پایشِ رسانه جدول رسمی تک‌آهنگ‌های آلمان است.

جدول کنترل رسانه
بنیان‌گذاری۱۹۹۱
گونهبررسی بازار, ارائه دهنده خدمات نظارت رسانه ها, تجزیه و تحلیل و ارزیابی
ستادبادن-بادن
مکان
وبگاه
ساختمان سازمان نظارت بر رسانه آلمان

منابع ویرایش