جشنواره‌های سینمایی

جشنواره‌های فیلم عبارتند از:

ایران ویرایش

جهان ویرایش

انجمن ویرایش