جلالی (نام خانوادگی)

نام خانوادگی

جلالی یک نام خانوادگی ایرانی است و می‌تواند به افراد زیر اشاره داشته‌باشد: