باز کردن منو اصلی

جناب دومین لقب نظامی در ارتش جمهوری اسلامی ایران است که به نظامیانی که دارای درجات نظامی افسری که بالاتر از استواریکم (سرکار) و پایین تر سرتیپ (امیر یا تیمسار) هستند و بعد از لقب سرکار اعطاء می‌شود که شامل درجات نظامی: ستوانسوم، ستواندوم، ستوانیکم، سروان، سرگرد، سرهنگ دوم و سرهنگ می‌شود. در زبان پارسی به جناب فرگاه هم می گویند.