جنگل آسفالت

جنگل آسفالت می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته‌باشد: