جهش‌یافته‌های حساس‌به‌دما

جهش یافته‌های حساس به دما به ژن‌هایی گفته میشود که اجازه عملکرد عادی را به ارگانیسم مربوطه در دمای خاص فعال (دمای مجاز) می‌دهند اما در دماهای بالاتر (دمای غیر مجاز) عملکرد دیگری کمی دارند. پروتئین موتانت در دمای مجاز فعالیت نرمال دارد و فنوتیپ آن نرمال است اما به محض بالارفتن دما به دمای مناسب پروتئین غیر جهش یافته، پروتئین های جهش یافته عملکرد مناسب خود را از دست میدهند. [۱]

جهش یافته های حساس به حرارت توسط اندی شیکمن و گروهش به منظور شناسایی و ایزوله کردن مخمر های موتانت که در مسیر ترشحی مشکل داشتند مورد استفاده قرار گرفت . در مخمر وزیکول های ترشحی مواد به خصوصی را به سمت جوانه منتقل میکند . هر نوه جهش در این مسیر باعث مرگ سلول میشود .شیکمن با استفاده از این نوع جهش یافته های حساس به حرارت توانست 23 ژن مربوط به مسیر ترشحی مخمر را کشف کند . [۲]

منابع

  1. "Permissive temperature". Biology-Online Dictionary.
  2. Novick, P.; Field, C.; Schekman, R. (August 1980). "Identification of 23 complementation groups required for post-translational events in the yeast secretory pathway". Cell. 21 (1): 205–215. doi:10.1016/0092-8674(80)90128-2. ISSN 0092-8674. PMID 6996832.