جهش (ابهام‌زدایی)

جهش اسم مصدر از جَستن به معنی پریدن و جست‌وخیز است، که در کاربردهای مختلفی به کار می‌رود:

علمیویرایش

دیگرویرایش