جولیا یوتاب (دختر آنتیوخوس چهارم)

جولیا یوتاب یا جولیا یوتاپه (زاده حدود ۴۵)، دختر آنتیوخوس چهارم پادشاه کومانه، ملکه کتیس، همسر گایوس ژولیوس الکساندر، پسر شاهزاده هرودیایی تیگران ششم بود.

زندگینامهویرایش

جولیا یوتاب دختر و کوچکترین فرزند پادشاه آنتیوخوس چهارم کومانه و ملکه یوتاب کومانه، پادشاهی که تحت نظر امپراتوری روم زندگی می کرد، بود. پدر و مادرش خواهر و برادری کامل بودند. برادران بزرگ یوتاب شاهزاده‌های گایوس ژولیوس آرکلائوس آنتیوخوس اپیفانس و کالینیکوس بودند.

منابعویرایش

  • Roman-emperors.org
  • Herodes
  • Josephus
  • http://www2.ehw.gr/asiaminor/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=?7950
  • Anthony Wagner, Pedigree and Progress, Essays in the Genealogical Interpretation of History, London, Philmore, 1975. Rutgers Alex CS4.W33.
  • Schwartz, Seth (1990). Josephus and Judaean politics. Columbia studies in the classical tradition. Leiden, New York: Brill. p. 137. ISBN 90-04-09230-7. OCLC 21595783.
  • Chahin, Mark (2001). The Kingdom of Armenia. Routledge, pp. 190–191. شابک ‎۰−۷۰۰۷−۱۴۵۲−۹
  • Grainger, John D. (2003). Nerva and the Roman succession Crisis AD 96-99. London, New York: Routledge. pp. xvi. ISBN 0-415-28917-3. OCLC 52012210.
  • Chris Bennett Egyptian Royal Genealogy - Ptolemaic Dynasty. 2005. Archived from the original on 27 October 2009. Retrieved May 12, 2005.