حاتم قادری

حاتم قادری (متولد ۱۳۳۵ در تهران) پژوهشگر ایرانی حوزه علوم سیاسی و استاد دانشگاه تربیت مدرس است.[۱] او همچنین در کلاس‌های آزاد مؤسسه رخداد تازه تدریس می‌کند.[۲]

تحصیلاتویرایش

او دوره کارشناسی علوم سیاسی را در سال ۱۳۵۸ در دانشگاه شهید بهشتی، دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی را در سال ۱۳۶۷ و دوره دکتری همین رشته در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه تربیت مدرس به پایان برد.

کتاب‌شناسیویرایش

پ‍ژوه‍ش‍ی در رواب‍ط ای‍ران و روس‍ی‍ه‍. ش‍وروی، ی‍ا، ق‍رارداد ۱۹۲۱‏. ت‍ه‍ران: ایرانچاپ (چاپخانه)‏، ۱۳۵۹.

ش‍ن‍اخ‍ت ام‍پ‍ری‍ال‍ی‍س‍م و دی‍دگ‍اه اس‍لام. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات اس‍لام‍ی، ۱۳۶۳.

تحلیلی از انقلاب اسلامی ایران : سال دوم - مرکز تربیت معلم درس مشترک کلیه رشته ها. [بی جا]: وزارت آموزش و پرورش، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی، ۱۳۶۶.

م‍ج‍م‍وع‍ه م‍ق‍الات پ‍ی‍رام‍ون ج‍ه‍ان س‍وم. ب‍ه‌ک‍وش‍ش ح‍ات‍م ق‍ادری؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی ق‍وام [... و دی‍گ‍ران]. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر س‍ف‍ی‍ر‏، ۱۳۶۹.

ان‍دی‍ش‍ه س‍ی‍اس‍ی غ‍زال‍ی. ت‍ه‍ران: وزارت ام‍ور خ‍ارج‍ه ج‍م‍ه‍وری اس‍لام‍ی ای‍ران، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات س‍ی‍اس‍ی و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌‏، ۱۳۷۰.

ت‍ح‍ول م‍ب‍ان‍ی م‍ش‍روع‍ی‍ت خ‍لاف‍ت از آغ‍از ت‍ا ف‍روپ‍اش‍ی ع‍ب‍اس‍ی‍ان ب‍ا روی‍ک‍ردی ب‍ه آرا اص‍ل س‍ن‍ت. ب‍ن‍ی‍ان، ۱۳۷۵. شابک ‎۹۶۴-۹۰۰۰۶-۰-۷

ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای س‍ی‍اس‍ی در اس‍لام و ای‍ران. ت‍ه‍ران: س‍ازم‍ان م‍طال‍ع‍ه و ت‍دوی‍ن ک‍ت‍ب ع‍ل‍وم ان‍س‍ان‍ی دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت)، ۱۳۷۸. شابک ‎۹۶۴-۴۵۹-۳۴۰-۵

ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای دی‍گ‍ر. ت‍ه‍ران: ب‍ق‍ع‍ه، ۱۳۷۸. شابک ‎‎۹۶۴-۹۱۹۲۲-۹-۸

ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای س‍ی‍اس‍ی در ق‍رن ب‍ی‍س‍ت‍م. ت‍ه‍ران: س‍ازم‍ان م‍طال‍ع‍ه و ت‍دوی‍ن ک‍ت‍ب ع‍ل‍وم ان‍س‍ان‍ی دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت)‏، ۱۳۷۹. شابک ‎۹۶۴-۴۵۹-۴۳۴-۷

ف‍ل‍س‍ف‍ه س‍ی‍اس‍ی ک‍لاس‍ی‍ک اس‍لام‍ی. ت‍ه‍ران: م‍رک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی اس‍لام و ای‍ران (ب‍از)، ۱۳۸۰. شابک ‎۹۶۴-۵۹۳۳-۳۶-۳

آزادی وج‍دان، م‍ف‍ه‍وم‍ی پ‍س‍اپ‍ی‍ام‍ب‍ری و دی‍گ‍ر م‍ق‍الات ۱۳۷۸–۹. ت‍ه‍ران: اخ‍ت‍ران، ۱۳۸۱. شابک ‎‎۹۶۴-۷۵۱۴-۰۵-۰

پ‍راک‍س‍ی‍س (ت‍ع‍اطی) ان‍دی‍ش‍ه س‍ی‍اس‍ی و ف‍ع‍ل س‍ی‍اس‍ی در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه. ت‍ه‍ران: م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای ع‍ل‍م‍ی و م‍طال‍ع‍ات اس‍ت‍رات‍ژی‍ک خ‍اورم‍ی‍ان‍ه، ۱۳۸۶. شابک ‎‏۹۷۸-۹۶۴-۷۹۱۴-۱۹-۲

اندیشه در مرز. تهران: نگاه معاصر‏، ۱۳۸۷. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۳-۶۶-۰‏

سویه‌های هویت: مجموعه مقالات. ت‍ه‍ران: نشر و پژوهش شیرازه‏، ۱۳۸۷. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۹-۴۱-۹

ایران و یونان: فلسفه لابلای سیاست و در بستر تاریخ. تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۸. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۳-۸۵-۱

سقراط در آینه آپولوژی. تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۸. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۳-۸۷-۵

فیلسوف مسطح فیلسوف غیرمسطح یا طرح‌واره‌ای درخوانش هم پیوندی فلسفه و فیلسوف. تهران: علم، ۱۳۹۰. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۳۱۱-۲

پایی در کوی ایران. تهران: نشر علم‏، ۱۳۹۲. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۳۹۷-۶

آرمانشهر: ادیسه یا دن‌کیشوت. تهران: نبیسا‏، ۱۳۹۶. شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۹۶۳۴۹-۶-۵

منابعویرایش

  1. صفحه رسمی دکتر حاتم قادری در وب‌گاه دانشگاه تربیت مدرس
  2. «مؤسسه رخداد تازه (برنامه دی‌ماه 1391)». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ مه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۲.

پیوند به بیرونویرایش