باز کردن منو اصلی

حاتم قادری (متولد ۱۳۳۵ در تهران) پژوهشگر ایرانی حوزه علوم سیاسی و استاد دانشگاه تربیت مدرس است.[۱] او همچنین در کلاس‌های آزاد مؤسسه رخداد تازه تدریس می‌کند.[۲]

تحصیلاتویرایش

او دوره کارشناسی علوم سیاسی را در سال ۱۳۵۸ در دانشگاه شهید بهشتی، دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی را در سال ۱۳۶۷ و دوره دکتری همین رشته در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه تربیت مدرس به پایان برد.

کتاب‌شناسیویرایش

پ‍ژوه‍ش‍ی در رواب‍ط ای‍ران و روس‍ی‍ه‍. ش‍وروی، ی‍ا، ق‍رارداد ۱۹۲۱‏. ت‍ه‍ران: ایرانچاپ (چاپخانه)‏، ۱۳۵۹.

ش‍ن‍اخ‍ت ام‍پ‍ری‍ال‍ی‍س‍م و دی‍دگ‍اه اس‍لام. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات اس‍لام‍ی، ۱۳۶۳.

تحلیلی از انقلاب اسلامی ایران : سال دوم - مرکز تربیت معلم درس مشترک کلیه رشته ها. [بی جا]: وزارت آموزش و پرورش، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی، ۱۳۶۶.

م‍ج‍م‍وع‍ه م‍ق‍الات پ‍ی‍رام‍ون ج‍ه‍ان س‍وم. ب‍ه‌ک‍وش‍ش ح‍ات‍م ق‍ادری؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی ق‍وام [... و دی‍گ‍ران]. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر س‍ف‍ی‍ر‏، ۱۳۶۹.

ان‍دی‍ش‍ه س‍ی‍اس‍ی غ‍زال‍ی. ت‍ه‍ران: وزارت ام‍ور خ‍ارج‍ه ج‍م‍ه‍وری اس‍لام‍ی ای‍ران، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات س‍ی‍اس‍ی و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌‏، ۱۳۷۰.

ت‍ح‍ول م‍ب‍ان‍ی م‍ش‍روع‍ی‍ت خ‍لاف‍ت از آغ‍از ت‍ا ف‍روپ‍اش‍ی ع‍ب‍اس‍ی‍ان ب‍ا روی‍ک‍ردی ب‍ه آرا اص‍ل س‍ن‍ت. ب‍ن‍ی‍ان، ۱۳۷۵. شابک ‎۹۶۴-۹۰۰۰۶-۰-۷

ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای س‍ی‍اس‍ی در اس‍لام و ای‍ران. ت‍ه‍ران: س‍ازم‍ان م‍طال‍ع‍ه و ت‍دوی‍ن ک‍ت‍ب ع‍ل‍وم ان‍س‍ان‍ی دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت)، ۱۳۷۸. شابک ‎۹۶۴-۴۵۹-۳۴۰-۵

ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای دی‍گ‍ر. ت‍ه‍ران: ب‍ق‍ع‍ه، ۱۳۷۸. شابک ‎‎۹۶۴-۹۱۹۲۲-۹-۸

ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای س‍ی‍اس‍ی در ق‍رن ب‍ی‍س‍ت‍م. ت‍ه‍ران: س‍ازم‍ان م‍طال‍ع‍ه و ت‍دوی‍ن ک‍ت‍ب ع‍ل‍وم ان‍س‍ان‍ی دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت)‏، ۱۳۷۹. شابک ‎۹۶۴-۴۵۹-۴۳۴-۷

ف‍ل‍س‍ف‍ه س‍ی‍اس‍ی ک‍لاس‍ی‍ک اس‍لام‍ی. ت‍ه‍ران: م‍رک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی اس‍لام و ای‍ران (ب‍از)، ۱۳۸۰. شابک ‎۹۶۴-۵۹۳۳-۳۶-۳

آزادی وج‍دان، م‍ف‍ه‍وم‍ی پ‍س‍اپ‍ی‍ام‍ب‍ری و دی‍گ‍ر م‍ق‍الات ۱۳۷۸–۹. ت‍ه‍ران: اخ‍ت‍ران، ۱۳۸۱. شابک ‎‎۹۶۴-۷۵۱۴-۰۵-۰

پ‍راک‍س‍ی‍س (ت‍ع‍اطی) ان‍دی‍ش‍ه س‍ی‍اس‍ی و ف‍ع‍ل س‍ی‍اس‍ی در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه. ت‍ه‍ران: م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای ع‍ل‍م‍ی و م‍طال‍ع‍ات اس‍ت‍رات‍ژی‍ک خ‍اورم‍ی‍ان‍ه، ۱۳۸۶. شابک ‎‏۹۷۸-۹۶۴-۷۹۱۴-۱۹-۲

اندیشه در مرز. تهران: نگاه معاصر‏، ۱۳۸۷. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۳-۶۶-۰‏

سویه‌های هویت: مجموعه مقالات. ت‍ه‍ران: نشر و پژوهش شیرازه‏، ۱۳۸۷. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۹-۴۱-۹

ایران و یونان: فلسفه لابلای سیاست و در بستر تاریخ. تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۸. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۳-۸۵-۱

سقراط در آینه آپولوژی. تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۸. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۳-۸۷-۵

فیلسوف مسطح فیلسوف غیرمسطح یا طرح‌واره‌ای درخوانش هم پیوندی فلسفه و فیلسوف. تهران: علم، ۱۳۹۰. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۳۱۱-۲

پایی در کوی ایران. تهران: نشر علم‏، ۱۳۹۲. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۳۹۷-۶

آرمانشهر: ادیسه یا دن‌کیشوت. تهران: نبیسا‏، ۱۳۹۶. شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۹۶۳۴۹-۶-۵

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش