حاتم قادری

استاد دانشگاه اهل ایران

حاتم قادری (زاده ۱۳۳۵ در تهران) پژوهشگر و استاد علوم سیاسی ایرانی است. او عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس[۱] و همچنین از مدرسان مؤسسه رخداد تازه است.[۲] حاتم قادری اغلب به دلیل آثارش در حوزه اندیشه سیاسی شناخته می‌شود. بیشتر آثار او از جمله منابع شناخته شده رشته اندیشه سیاسی و تاریخ اندیشه به زبان فارسی به‌شمار می‌رود.

حاتم قادری
زادهٔ۱۳۳۵
تهران
ملیتایرانی
تحصیلاتدکترای علوم سیاسی
محل تحصیلدانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه شهید بهشتی مدرسه علوی، دانش‌آموخته دوره ۱۳
پیشهپژوهشگر
استاد دانشگاه
کارهای برجستهان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای س‍ی‍اس‍ی در اس‍لام و ای‍ران ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای س‍ی‍اس‍ی در ق‍رن ب‍ی‍س‍ت‍م
منصباستاد دانشگاه تربیت مدرس

زندگی و تحصیلات ویرایش

حاتم قادری در سال ۱۳۳۵ در تهران متولد. او دوره کارشناسی علوم سیاسی را در دانشگاه ملی گذراند و در دوره کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تربیت مدرس تحصیل کرد. حاتم قادری از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۹۸ عضو هیئت علمی گروه اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس بود.

فعالیت سیاسی ویرایش

حاتم قادری هیچ‌وقت به صورت مستقیم به فعالیت سیاسی نپرداخته است اما همواره از او به عنوان یک تحلیل‌گر مسائل سیاسی یاد می‌شود. او در برخی موارد برای احزاب سیاسی اصلاح‌طلب به ایراد سخنرانی و آموزش اندیشه سیاسی پرداخته است.[۳] او همچنین از منتقدان اصلاح‌طلبان بوده است.[۴]

حاتم قادری در واکنش به خیزش ۱۴۰۱ ایران در مصاحبه‌ای صوتی با بی‌بی‌سی[۵] به نقد سیاست‌های جمهوری اسلامی پرداخت[۶][۷] که دیدگاه‌های او مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. همچنین برخی رسانه‌ها و افراد حامی حکومت به نقد صحبت‌های او پرداختند.[۸]

آثار ویرایش

قادری از جمله افراد اثرگذار بر ادبیات علوم سیاسی در ایران بوده است از او تاکنون ۱۹ کتاب و ۴۷ مقاله در زمینه‌های علوم سیاسی و اندیشه سیاسی در اسلام و ایران به زبان فارسی منتشر شده است.

کتاب‌های حاتم قادری به ترتیب سال انتشار عبارت‌اند از:

 • پ‍ژوه‍ش‍ی در رواب‍ط ای‍ران و روس‍ی‍ه‍. ش‍وروی، ی‍ا، ق‍رارداد ۱۹۲۱‏. ت‍ه‍ران: ایرانچاپ (چاپخانه)‏، ۱۳۵۹.
 • ش‍ن‍اخ‍ت ام‍پ‍ری‍ال‍ی‍س‍م و دی‍دگ‍اه اس‍لام. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات اس‍لام‍ی، ۱۳۶۳.
 • تحلیلی از انقلاب اسلامی ایران: سال دوم - مرکز تربیت معلم درس مشترک کلیه رشته‌ها: وزارت آموزش و پرورش، دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی درسی، ۱۳۶۶.
 • م‍ج‍م‍وع‍ه م‍ق‍الات پ‍ی‍رام‍ون ج‍ه‍ان س‍وم. ب‍ه‌ک‍وش‍ش ح‍ات‍م ق‍ادری؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی ق‍وام [... و دی‍گ‍ران]. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر س‍ف‍ی‍ر‏، ۱۳۶۹.
 • ان‍دی‍ش‍ه س‍ی‍اس‍ی غ‍زال‍ی. ت‍ه‍ران: وزارت ام‍ور خ‍ارج‍ه ج‍م‍ه‍وری اس‍لام‍ی ای‍ران، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات س‍ی‍اس‍ی و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‏، ۱۳۷۰.
 • ت‍ح‍ول م‍ب‍ان‍ی م‍ش‍روع‍ی‍ت خ‍لاف‍ت از آغ‍از ت‍ا ف‍روپ‍اش‍ی ع‍ب‍اس‍ی‍ان ب‍ا روی‍ک‍ردی ب‍ه آرا اص‍ل س‍ن‍ت. ب‍ن‍ی‍ان، ۱۳۷۵. شابک ‎۹۶۴-۹۰۰۰۶-۰-۷
 • ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای س‍ی‍اس‍ی در اس‍لام و ای‍ران. ت‍ه‍ران: س‍ازم‍ان م‍طال‍ع‍ه و ت‍دوی‍ن ک‍ت‍ب ع‍ل‍وم ان‍س‍ان‍ی دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت)، ۱۳۷۸. شابک ‎۹۶۴-۴۵۹-۳۴۰-۵
 • ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای دی‍گ‍ر. ت‍ه‍ران: ب‍ق‍ع‍ه، ۱۳۷۸. شابک ‎‎۹۶۴-۹۱۹۲۲-۹-۸
 • ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای س‍ی‍اس‍ی در ق‍رن ب‍ی‍س‍ت‍م. ت‍ه‍ران: س‍ازم‍ان م‍طال‍ع‍ه و ت‍دوی‍ن ک‍ت‍ب ع‍ل‍وم ان‍س‍ان‍ی دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت)‏، ۱۳۷۹. شابک ‎۹۶۴-۴۵۹-۴۳۴-۷
 • ف‍ل‍س‍ف‍ه س‍ی‍اس‍ی ک‍لاس‍ی‍ک اس‍لام‍ی. ت‍ه‍ران: م‍رک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی اس‍لام و ای‍ران (ب‍از)، ۱۳۸۰. شابک ‎۹۶۴-۵۹۳۳-۳۶-۳
 • آزادی وج‍دان، م‍ف‍ه‍وم‍ی پ‍س‍اپ‍ی‍ام‍ب‍ری و دی‍گ‍ر م‍ق‍الات ۱۳۷۸–۹. ت‍ه‍ران: اخ‍ت‍ران، ۱۳۸۱. شابک ‎‎۹۶۴-۷۵۱۴-۰۵-۰
 • پ‍راک‍س‍ی‍س (ت‍ع‍اطی) ان‍دی‍ش‍ه س‍ی‍اس‍ی و ف‍ع‍ل س‍ی‍اس‍ی در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه. ت‍ه‍ران: م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای ع‍ل‍م‍ی و م‍طال‍ع‍ات اس‍ت‍رات‍ژی‍ک خ‍اورم‍ی‍ان‍ه، ۱۳۸۶. شابک ‎‏۹۷۸-۹۶۴-۷۹۱۴-۱۹-۲
 • اندیشه در مرز. تهران: نگاه معاصر‏، ۱۳۸۷. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۳-۶۶-۰‏
 • سویه‌های هویت: مجموعه مقالات. ت‍ه‍ران: نشر و پژوهش شیرازه‏، ۱۳۸۷. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۹-۴۱-۹
 • ایران و یونان: فلسفه لابلای سیاست و در بستر تاریخ. تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۸. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۳-۸۵-۱
 • سقراط در آینه آپولوژی. تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۸. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۷۶۳-۸۷-۵
 • فیلسوف مسطح فیلسوف غیرمسطح یا طرح‌واره‌ای در خوانش هم پیوندی فلسفه و فیلسوف. تهران: علم، ۱۳۹۰. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۳۱۱-۲
 • پایی در کوی ایران. تهران: نشر علم‏، ۱۳۹۲. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۲۲۴-۳۹۷-۶
 • آرمانشهر: ادیسه یا دن‌کیشوت. تهران: نبیسا‏، ۱۳۹۶. شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۹۶۳۴۹-۶-۵

منابع ویرایش

 1. صفحه رسمی دکتر حاتم قادری در وبگاه دانشگاه تربیت مدرس
 2. «مؤسسه رخداد تازه (برنامه دی‌ماه 1391)». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ مه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۲.
 3. «حاتم قادری به یورونیوز: ایران در حال از دست دادن فرصت گذار به دموکراسی است». euronews. ۲۰۲۰-۰۲-۱۰. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۱-۱۸.
 4. «حاتم قادری: شاید آقای تاج‌زاده از من برنجد ولی … | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز». انصاف نیوز. ۲۰۲۱-۰۵-۱۰. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۱-۱۸.
 5. «حاتم قادری: حکومت زور دارد ولی اقتدار نه». رادیو فردا. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۱-۱۸.
 6. «ایران در آستانه یک تحول پارادایمی». www.iran-emrooz.net. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۱-۱۸.
 7. «حاتم قادری: ذات جمهوری اسلامی ویرانگر است !~ویدیو». بالاترین. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۱-۱۸.
 8. «پاسخ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به اظهارات اخیر حاتم قادری». snn.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۱-۱۸.

پیوند به بیرون ویرایش