حاصل عمر رمانی است از سامرست موآم، نویسندهٔ اهل انگلستان. این اثر به دست عبدالله آزادیان به فارسی برگردانده شده است.

حاصل عمر
نویسندهسامرست موآم
برگردانندهعبدالله آزادیان
موضوعادبیات
زبانانگلیسی

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • اختریان، محمود (۱۳۸۴اطلاعات عمومی پیام، عالمگیر، شابک ۹۶۴-۹۳۶۰۸-۰-۸