حافظه مشترک

در رایانش، حافظه مشترک یا حافظه اشتراکی حافظه‌ای است که می‌تواند به طور هم‌زمان توسط چندین برنامه مورد دستیابی قرار گیرد. این کار به منظور برقراری ارتباط بین برنامه‌ها و همچنین پرهیز از قرار دادن کپی‌های زائد اطلاعات در حافظه انجام می‌شود. حافظه اشتراکی راهی مؤثر برای رد و بدل کردن داده‌ها مابین برنامه‌ها می‌باشد. بسته به زمینه، برنامه‌ها می‌توانند بر روی یک پردازنده واحد یا بر روی چندین پردازنده مستقل اجرا شوند.

نمایشی از یک سیستم حافظه مشترک بین سه رایانه

استفاده از حافظه برای ارتباط داخل یک برنامه، برای مثال میان ریسه‌های آن، نیز حافظه مشترک محسوب می‌گردد.

جستارهای وابسته

  • mmap - یک فراخوان سیستمی که می‌تواند برای اشتراک‌گذاری حافظه بین فرایندها استفاده شود.

منابع