تعیین اندازه نمونه

(تغییرمسیر از حجم نمونه)

تعیین اندازه نمونه همان عمل انتخاب تعداد مشاهدات و تکرارها برای شامل شدن در یک نمونه آماری می‌باشد. اندازه نمونه در هر مطالعه تجربی، یک ویژگی مهم است که هدف از آن، به دست آوردن استنباط آماری درباره یک جامعه، با استفاده از یک نمونه است. در عمل، اندازه نمونه مورد استفاده در مطالعه با توجه به هزینه جمع‌آوری داده و نیاز به داشتن توان آماری کافی تعیین می‌شود. در مطالعات پیچیده، ممکن است مطالعه شامل چندین اندازه نمونه مختلف باشد: برای مثال، در نمونه‌گیری پرسش‌نامه‌ای شامل نمونه‌گیری طبقه‌ای، برای هر جامعه، اندازه نمونه متفاوت خواهد بود. در یک سرشماری، داده‌ها از تمام جامعه گردآوری می‌شوند، بنابرین اندازه نمونه برابر اندازه جامعه است. در طراحی آزمایش، که در آن، مطالعه به گروه‌های برخورد و کنترل مختلف تقسیم می‌شوند، اندازه نمونه هر گروه، متفاوت خواهد بود.

اندازه نمونه به چند روش مختلف حاصل می‌شود:

  • آسانی-برای مثال، مواردی را شامل می‌شود که به آسانی در دست‌رس قرار می‌گیرند و مناسب جمع‌آوری داده می‌باشند. انتخاب اندازه نمونه کوچک، اگرچه گاهی لازم است، می‌تواند سبب بازه اطمینان عریض یا خطر اشتباه در آزمون فرضیه آماری شود.
  • استفاده از یک واریانس هدف برای یک تخمین تا از نمونه به دست آمده نهایی مشتق شود
  • استفاده از یک هدف برای توان یک آزمون آماری تا زمانی که نمونه انتخاب می‌شود، به کار رود.

نحوه انتخاب نمونه در نمونه‌گیری و جمع‌آوری داده مطالعه بیان شده‌است.

معرفیویرایش

به هنگام تخمین پارامترهای نامعین، اندازه نمونه بزرگتر عموماً موجب افزایش دقت می‌شود. برای مثال، اگر بخواهیم نسبت گونه معینی از ماهی‌ها را که به یک پاتوژن آلوده شده‌اند بدست آوریم، اگر نمونه ما به جای ۱۰۰ ماهی، ۲۰۰ ماهی را بسنجد، تخمین صحیح‌تر و دقیق‌تری بدست خواهیم آورد. چندی از حقایق اساسی آمار ریاضیاتی این پدیده را توصیف می‌کنند، که می‌توان در این میان به قانون اعداد بزرگ و قضیه حد مرکزی اشاره کرد.

در برخی شرایط، افزایش اندازه نمونه، خیلی سبب افزایش دقت نمی‌شود و گاهی نیز تأثیر آن صفر است. این رویداد می‌تواند سبب ایجاد اریبی یا وابستگی شدید داده‌ها شود.

با توجه به میزان درستی نتایج تخمینی، می‌توان درباره اندازه نمونه قضاوت نمود. برای مثال، اگر یک نسبت تخمین زده می‌شود، داشتن بازه اطمینان ۹۵ درصدی نیازمند کمتر از ۰٫۰۶ بودن گستره عرض آن است. به‌طور متناوباً، اندازه نمونه براساس توان آماری یک آزمون فرضیه ارزیابی می‌گردد. مثلاً، اگر حمایت زنان از یک نامزد را با حمایت مردان از او مقایسه کنیم، این انتظار را داریم که با داشتن توان آماری ۸۰ درصد، اختلاف را در سطح حمایت ۰٫۰۴ واحدی تشخیص دهیم.

منابعویرایش