حلزون نَفیر نامی عمومی است که برای انواع گوناگونی از حلزون‌های خوراکی دریایی استفاده می‌شود. اگرچه این نام بیشتر به خانواده حلزون‌های نفیر اصلی (Buccinidae) اشاره دارد، اما برای برخی از گونه‌های نرم‌تنان شکم‌پا هم استفاده می‌شود.

نمونه‌هاویرایش